PRINCIPIS

DECLARACIÓ DE PRINCIPIS

L'associació Escoltes i Guies de Mallorca, es fundà l'any 1975. En aquell moment s'exposà una clara posició pedagògica que es plasmà en la seva declaració de Principis que a continuació vos passam a redactar, i que encara segueix en vigor:

• Escoltes i Guies de Mallorca, és una institució pedagògica que té per finalitat la formació dels al.lots i al•lotes del nostre país en una mentalitat de ciutadans conscients i responsables, segons l'esperit escolta i els principis continguts en la present declaració.

• Escoltes i Guies de Mallorca és una institució autònoma regida únicament pels seus membres conforme als seus estatuts.

• La institució educarà els al.lots conjuntament en una vivència de llibertat personal i col•lectiva per a la consecució d'una societat en la qual l'home i la dona estiguin alliberats de tota servitud.

• La institució com a tal, rebutja qualsevol teoria o acció política que vulneri els principis fonamentals dels drets de l'home i no està lligada a cap ideologia o disciplina política.

• Conseqüentment amb els seus principis educatius, la institució respecta les idees o accions polítiques o religioses de cadascun dels seus membres, a nivell personal, sempre que:

No es pretengui institucionalitzar-les en la declaració de principis ni a cap nivell col•lectiu de la institució ni se'n faci proselitisme dins la mateixa.

No entrin en contradicció o conflicte amb aquests principis, i per tant, respectin la llibertat de la persona humana i els seus inalienables drets a la llibertat i la justícia.

• A més, la institució i els seus membres deuran respecte a tota persona aliena, grup, organització o entitat, amb les mateixes reserves i restriccions assenyalades en els tres apartats anteriors. La disconformitat, i el conseqüent dret d'oposició, en qualsevol o qualsevol pràctica política o religiosa que vulneri els Principis Fonamentals dels Drets de l'Home, en els quals s'apuntala l'Escoltisme i Guiatge, hauran d'ésser interpretats, estrictament com una legítima afirmació i defensa dels seus principis pedagògics.

• Escoltes i Guies de Mallorca no es desentendrà de cap dels aspectes que configuren la societat (economia, política, religió, comunicació, etc.) sinó que considerarà la seva anàlisi com un mitjà bàsic i actiu de formació.

• Escoltes i Guies de Mallorca refereix la seva pedagogia al context social del nostre país. Per tant, la seva acció formativa, coherent amb aquest context, anirà dirigida a tots els al.lots i al•lotes que l'integrin.

• El mètode educatiu d'Escoltes i Guies de Mallorca, en la línia preconitzada per Baden Powell tendirà a la formació de l'individu procurant harmonitzar les tres vessants fonamentals:

Social, educant els seus membres en comunitats democràtiques conscientment relacionades amb la realitat viva del seu entorn social.

Intel•lectual, desenvolupant la capacitat cognitiva i crítica de l'individu en relació, tant a la seva pròpia activitat o idees com a les dels altres, en totes les seves facetes: científiques, culturals, artístiques, etc.

Físic, entrenant-lo en el desenvolupament equilibrat del seu propi cos per mitjà de l'exercici i de l'esforç.

Com a base fonamental d'aquest mètode s'utilitzarà el contacte intens amb la natura, tenint en compte que és un mitjà que permet desenvolupar les potències de les persones en una forma harmònica.

Escoltes i Guies de Mallorca resta obert a tota mena de col•laboració amb altres entitats i especialment amb les Escoltes i Guies, sempre que aquesta col•laboració resti en línia amb els seus presents principis.


Ciutat de Mallorca , abril de 1975