MÈTODE ESCOLTA-GUIA

EL MÈTODE EDUCATIU ESCOLTA I GUIA* LES CARACTERÍSTIQUES DEL MÈTODE SON LES SEGÜENTS:

- El sistema de patrulles (petit grup; basses, sisenes, patrulles ò equips segons la unitat)

- L’aprenentatge per l’acció.

- El treball a l’aire lliure.

- El compromís personal.

- El simbolisme.


EL SISTEMA DE PATRULLES:

La patrulla és un petit i natural grup de sis o vuit persones, cada una d’elles com a Responsable, on cada individu juga un paper indispensable.

Aquest sistema fomenta l’amistat, la expressió de la pròpia personalitat i el desenvolupament de la responsabilitat conjunta i individual.


L’APRENENTATGE PER L’ACCIÓ:

L’al•lot/a participa i té la seva part en la pressa de decisions en les activitats que comença. Aquesta participació és més activa i important a mesura que l’al•lot/a es va fent gran.

EL COMPROMÍS PERSONAL:

Cada al•lot/a es compromet de forma voluntària a acceptar i viure d’acord amb els principis quan accepta la Promesa i les Lleis.


EL SIMBOLISME:

Són totes aquelles coses que uneixen al grup, creant un sentiment de pertinença i de cohesió de grup (Camisa, Promesa, Llei, la Flor de Lis, el Trèvol).


* LES FINALITATS

Aconseguir que els al.lots/es, adolescents, joves i adults siguin persones lliures, responsables, critiques, compromeses, capaces de tenir el control de la seva pròpia vida i destí.

Això es concreta en aconseguir que siguin:

- Obertes a un pluralisme i a la recerca de valors essencials.

- Responsables del desenvolupament integral de la seva persona, tenint en compte els aspectes intel•lectual, físic, emocional, social i moral.

- Compromeses en el seu entorn social i ambiental, essent part d'elles, en equilibri i mantenint una actitud responsable.

- Útils als altres i disposades a defensar els Drets Humans.

- Crítique i lliures, i que contribueixin a la igualtat entre totes les persones.

- Conscients del seu cos, del seu desenvolupament físic i que valorin la salut.


* OBJECTIUS GENERALS

A partir de les finalitats, juntament amb els àmbits educatius, sorgeixen els objectius educatius generals. Aquests objectius estan formulats de manera progressiva i adaptats a cada una de les unitats (grups d’edats).


ÀREA INTEL.LECTUAL:

- Dotar dels recursos necessaris per al ple desenvolupament del pensament.

- Aconseguir el desenvolupament de l’atenció, memòria, classificació i abstracció.

- Aconseguir el desenvolupament de la capacitat crítica.

- Aconseguir el desenvolupament de la creativitat, potenciant la imaginació i la capacitat de realització.

- Aconseguir el desenvolupament de la lliure expressió.

- Vincular les idees al món real.

- Adquirir la capacitat del coneixement d’una mateixa i la seva acceptació.

- Adquirir la capacitat de decidir per una mateixa.

- Identificar les idees bàsiques de l’Escoltisme i Guiatge.


ÀREA EMOCIONAL:

- Acceptar-se a una mateixa.

- Identificar, comprendre i exterioritzar les seves emocions, sabent actuar amb elles.

- Apreciar i gaudir de la natura.


ÀREA FÍSICA:

- Adquirir actituds saludables, bons hàbits d’alimentació i d’higiene.

- Adquirir un coneixement i acceptació del propi cos.

- Aconseguir el desenvolupament físic adequat a cada persona i la seva participació física.

- Aprendre a utilitzar d’una manera conscient els sentits.

- Adquirir tècniques i habilitats manuals fonamentals.

- Aconseguir la coordinació psicomotora correcta.


ÀREA SOCIAL:

- Acceptar el que és diferent i tenir inquietuds per conèixer-lo, enriquint les pròpies vivències.

- Desenvolupar la coparticipació i la corresponsabilitat per a poder viure en una societat igualitària.

- Potenciar el compromís i les actituds de cooperació i solidaritat, envers el servei a la comunitat.

- Participar activament en el seu propi sistema de progressió (progrés personal i de grup).

- Desenvolupar la capacitat de comunicació, el sentit crític i la llibertat d’expressió.

- Descobrir i comprendre el seu entorn natural i social.


ÀREA MORAL:

- Construir la seva pròpia escala de valors i ésser coherent amb ella.

- Desenvolupar el sentit crític.

- Tenir consciència solidària, justa, responsable i respectuosa.

- Conèixer i respectar els Drets Humans i treballar per la Pau.

- Tenir una conducta sexual elegida lliurement i actuar d’acord amb ella.

- Respectar la Natura i reconèixer la nostra condició i lloc dins d’ella.* LA PERSONA ESCOLTA I GUIA ÉS:

- Lleial, compleix la seva paraula i és de confiança.

- És fidel als seus principis.

- És útil i ajuda als altres.

- És amiga de tota persona i germana de tot Escolta i Guia.

- És respectuosa i educada.

- Respecta i defensa la natura.

- És democràtica.

- És alegre i optimista.

- És senzilla i econòmica.

- Treballa per la llibertat, la pau, la dignitat i el respecte a les persones.